لیزری درمانی دیسک کمر ( جراحی لیزری با ایجاد شکاف کوچک روی کمر)
خرداد 11, 1398

لیزر از ده هی 1980 در جراحی ستون فقرات به کار برده شده است. متخصصین لیزردرمانی را با توجه به محل و شدت مشکلات بیماران به عنوان یکی از روشهای درمان عارضههای ستون فقرات انتخاب میکنند. متخصص برش کوچکی را در جراحی لیزری ستون فقرات ایجاد میکند و بافتهای نرم روی ستون فقرات را با پرتو نور متمرکز از راه این برش برمیدارد. جراحی ستون فقرات با لیزر عموماً برای درمان پارگی دیسک و به منظور برداشتن بخش آسیب دیدهی دیسک انجام میشود تا به این ترتیب

Read more