لیزری درمانی دیسک کمر ( جراحی لیزری با ایجاد شکاف کوچک روی کمر)

لیزر از ده هی 1980 در جراحی ستون فقرات به کار برده شده است. متخصصین لیزردرمانی را با توجه به محل و شدت مشکلات بیماران به عنوان یکی از روشهای درمان عارضههای ستون فقرات انتخاب میکنند. متخصص برش کوچکی را در جراحی لیزری ستون فقرات ایجاد میکند و بافتهای نرم روی ستون فقرات را با پرتو نور متمرکز از راه این برش برمیدارد. جراحی ستون فقرات با لیزر عموماً برای درمان پارگی دیسک و به منظور برداشتن بخش آسیب دیدهی دیسک انجام میشود تا به این ترتیب