درمان بیرون زدگی دیسک کمر بدون جراحی

فتق دیسک زمانی ایجاد میشود که ماده ژلاتینی مانند وسط دیسک از ناحیهای از دیوارهی سخت بیرونی دیسک که ضعیف شده است، بیرون بزند، درست همان طور که کرم وسط دونات با فشار از پارگی شیرینی بیرون میزند. چنانچه ماده دیسک با عصب ستون فقرات تماس پیدا کند یا به آن فشار بیاورد، بیمار دچار بیحسی، گزگز یا درد کمر میشود. درمان فتق دیسک با استراحت، مصرف مسکن، تزریق در ستون فقرات و طب فیزیکی شروع میشود. اکثر بیماران ظرف شش هفته بهبود مییابند و میتوانند فعالیتهای معمول خود