متخصص کمر، دیسک و ستون فقرات:دکتر محمدرضا امید ظهوردرمان درد های کمر، دیسک و ستون فقرات: بدون جراحی و با جراحی - متخصص کمر، دیسک و ستون فقرات:دکتر محمدرضا امید ظهور