لیپوماتیک، چگونگی انجام، مزایا، معایب و مراقبت های بعد از آن